GEDRAGSCODE

 

daamen & van sluis

Accountants Belastingadviseurs

De doelstelling van de gedragscode is om algemeen aanvaard gedrag binnen daamen & van sluis accountants belastingadviseurs te definiëren. Ze biedt alle medewerkers van daamen & van sluis houvast en geven ze richting aan onze dagelijkse activiteiten. Hiermee willen we het vertrouwen in onze organisatie blijven waarmaken.

 

Uitgangspunten

Onze medewerkers handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Tijdens de uitoefening van hun functie treden zij op eerlijke en zorgvuldige op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties.

In onze dienstverlening wordt de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants van NBA in acht genomen en op de naleving ervan wordt systematisch toegezien. In deze gedragscode worden de volgende basisprincipes voorgeschreven voor al onze dienstverlening:

 

Professionaliteit

We handelen op basis van een aan het beroep eigen gedrag. Dit betekent dat wij allen ons niet alleen willen houden aan de basisbeginselen voor de vaktechnische kwaliteit in formele zin maar dat ook de strekking en bedoelingen ervan uit ons gedrag moeten blijken. Kortom een professionele kritische instelling en beschouwing

 

Integriteit

In de VGBA is deze beroepseis vastgelegd in Paragraaf 2.3 artikel 6 ‘De accountant treedt eerlijk en oprecht op". Die houding wordt ook van onze medewerkers verwacht, zowel tegenover cliënten als tegenover collega’s.

 

Objectiviteit

Wij beperken ons tot de feiten en laten ons niet beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door derden.

 

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

Wij verlenen op adequate wijze onze diensten op basis van kennis en door te handelen in overeenstemming met vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. Het gaat dan naast een zeker kennisniveau ook om vakmanschap (professional judgement) Wij houden relevante vakliteratuur bij en blijven op de hoogte van brancheontwikkelingen.

 

Vertrouwelijkheid

Alle informatie over opdrachten en cliënten moet geheim gehouden worden.

 

.

Praktische uitwerking

We verlenen professionele dienstverlening door ons aan de volgende richtlijnen te houden;

 

  1. We bieden alleen die diensten die binnen ons competentiebereik vallen en streven ernaar om niet minder te leveren dan hetgeen we hebben toegezegd.
  2. We concurreren scherp en zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn.
  3. We voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze.
  4. We respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze mensen en anderen met wie wij zaken doen. Tenzij toegestaan, gebruiken we geen vertrouwelijke informatie voor persoonlijke doeleinden, ten gunste van daamen & van sluis accountants of ten gunste van derden. We maken vertrouwelijke informatie of persoonlijke gegevens alleen openbaar indien dit nodig is en wanneer wij hiervoor de desbetreffende goedkeuring hebben verkregen en / of wij hiertoe verplicht zijn vanwege juridische, wettelijke of professionele vereisten.
  5. We willen belangenverstrengeling voorkomen. Indien er sprake is van potentiële belangenverstrengeling en we ervan overtuigd zijn dat de belangen van de respectievelijke partijen op een juiste wijze kunnen worden beschermd door middel van implementatie van geëigende procedures, zullen wij deze procedures implementeren.
  6. We koesteren onze onafhankelijkheid. We beschermen het vertrouwen van onze cliënten en andere belanghebbenden door ons te houden aan wettelijke en professionele normen die zijn opgesteld om ons in staat te stellen zo objectief mogelijk te werken. Hierbij willen wij ervoor zorgen dat onze onafhankelijkheid niet in het geding komt of lijkt te komen. We reageren actief op situaties en omstandigheden die onze objectiviteit in gevaar brengen of lijken te brengen.
  7. Wanneer we geconfronteerd worden met moeilijke kwesties of kwesties waarbij daamen & van sluis accountants een risico loopt, raadplegen we de daartoe bevoegde personen van daamen & van sluis accountants voordat we tot actie overgaan. We volgen de technische en administratieve vereisten van raadpleging die voor ons van toepassing zijn.
  8. Het is voor ons onacceptabel om steekpenningen te aanvaarden of te betalen.

 

We willen iedereen stimuleren om twijfels over naleving van de gedragscode te melden en te uiten op een oprechte, redelijke, eerlijke en respectvolle manier. daamen & van sluis accountants wil individuele personen beschermen tegen represailles. Leidinggevenden in de lijn zijn verantwoordelijk voor de behandeling van problemen die onder hun aandacht worden gebracht. Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.

 

Sancties

Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.