KLACHTENREGELING

Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ongenoegen over een gedraging van een vennoot of medewerker van Daamen & van Sluis. De klacht dient bij voorkeur schriftelijk kenbaar worden gemaakt. De klachtenregeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor ongenoegen over de hoogte van de rekening die is verstuurd voor verleende werkzaamheden. Daarvoor is overleg met de betreffende vennoot de juiste weg.

 

Verantwoordelijkheid? Het bestuur van Daamen & van Sluis is verantwoordelijk voor de behandeling, registratie en publicatie van de klacht. Wanneer de klacht een van de vennoten betreft zal de compliance officer hiervoor zorg dragen. De compliance officer is belast met het toezicht op de juiste uitvoering en naleving van de klachtenregeling en de registratie hiervan. Wanneer de klacht de compliance officer betreft zal hij worden waargenomen door de vervangend compliance officer.

 

Hoe werkt het? Een klacht wordt schriftelijk ingediend middels gebruik making van het betreffende klachtenformulier. Mondeling geuite klachten worden niet als klacht in behandeling genomen maar kunnen wel in een gesprek met de compliance officer worden toegelicht. Indien een gesprek tussen klager en compliance officer daartoe aanleiding geeft zal een klachtenformulier worden ingediend op de gebruikelijke wijze. Een anonieme klacht is dus niet mogelijk.

 

Hoe verder? Na invullen van het klachtenformulier reageert de compliance officer binnen een week met een bevestiging van ontvangst van de klacht. Hierbij wordt tevens het verdere verloop van de behandeling van de klacht aangegeven. Gestreefd wordt om binnen 6 weken na ontvangst van de klacht tot een vergelijk te komen. Klachten die een jaar na handelen worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 

Afloop? Het bestuur stelt de klager na behandeling van de klacht en uitspraak schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht door de compliance officer, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt. Tevens wordt klager gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten indien de afdoening van de klacht niet naar tevredenheid van klager is geschied. Ook de betrokken vennoot of medewerker van Daamen & van Sluis wordt geïnformeerd over de uitkomst en afhandeling van de klacht.

 

Klachtenformulier

U kunt uw klacht kenbaar maken door onderstaand formulier ingevuld te versturen.

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist

Vereist